Algemene Voorwaarden

Onder “Opdrachtnemer” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Creemers HR Management of A.M.M.C. Creemers.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en op alle relaties tussen Opdrachtnemer en zijn cliënten. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan Creemers HR Projectbureau verbonden personen.
 2. Creemers HR Projectbureau is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62799541.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is uitgesloten. De Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever en neemt vervolgens het besluit om al dan niet conform deze advisering te handelen. Alleen in het geval van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen aan de zijde van Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer aansprakelijk zijn, in welk geval het aan opdrachtgever is om aan te tonen dat hij schade heeft en dat er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot maximaal €1.000. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Creemers HR Projectbureau niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer bij het inschakelen van derden tevoren de opdracht­gever raadplegen en zal hij in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van (de door haar ingeschakelde) derden. De Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. via algemene voorwaarden) van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werk­zaamheden voor opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzette­lijke misdragingen van Opdrachtnemer.
 6. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. In verband met dekking van algemene kantoorkosten (porti, telefoon-, fax-, en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening gebracht worden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 7. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 8. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Neder­lands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 9. Alle personen (waaronder begrepen (praktijk)vennootschappen) die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op gelijke wijze als de Opdrachtnemer op deze algemene voorwaarden beroepen.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 11. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op onze website (http://creemershrm.com/over-creemers-hr-management/algemene-voorwaarden-3/).